Sao Dưỡng

Tính Chất

 - Hành: Mộc
- Loại: Phù tinh
- Đặc Tính: Chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nuôi nấng, duy trì.

Sao thứ 12 trong 12 sao thuộc vòng Tràng Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.

 

Ở Cung Mệnh

 Sao Dưỡng ở Mệnh là người có tính tình chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, có tên riêng, tên đặc biệt, tên cúng cơm, biệt danh, biệt hiệu, có sự thay đổi tên họ.

- Có Dưỡng tọa thủ: dễ nuôi con và nuôi súc vật.

- Mệnh có Dưỡng gặp Quan, Phúc, Tả, Hữu: được mọi người xung quanh giúp đỡ và quý trọng

 

Sao Dưỡng ở các cung khác

- Phúc

+ Có Dưỡng, Triệt, Cô, Quả: Họ hiếm người, phải nhận con nuôi.

- Di

+ Có Dưỡng, Tướng, Suy: Tôi tớ nhà quyền môn.

- Tài

+ Có Dưỡng, Đào, Tang: làm nghề thủ công.

- Tử

+ Có thể có con nuôi

+ Hỉ Thần, Dưỡng: Con hiền lương, quý tử.

+ Dưỡng ngộ Khốc hư, sát con lắm.

- Huynh Đệ

+ Có Dưỡng ngộ tam Không: có anh chị em kết nghĩa. Dưỡng, Phượng Các cũng vậy.

 

HẠN

- Nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau phải nằm viện.

- Đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật.

Bài liên quan
Sao Thiên Quý

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý.

Sao Ân Quang

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý. Phân loại theo tính chất là Phúc Tinh. Sao này là sao tốt.

Sao Đường Phù

Hành: Mộc; Chủ về: Cát tinh, sự thanh tịnh. Đường Phù là cát tinh, có những ý nghĩa sau...